1. Definities
  1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
   1. Pizzaportaal.nl: Pizzaportaal.nl online medewerkers dienst;
   2. hoofdaccount houder: de persoon die volledige rechten heeft binnen de online applicatie;
   3. gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de online applicatie;
   4. website: de website Pizzaportaal.nl;
   5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een medewerker geïdentificeerd kan worden;
   6. medewerker: de persoon werkzaam voor de hoofdaccount houder.
 2. Persoonsgegevens
  1. Voor Pizzaportaal.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Pizzaportaal.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Pizzaportaal.nl doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.
 3. Doeleinden van de verwerking
  1. Pizzaportaal.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam van de medewerker, e-mailadres van de medewerker, uurloon van de medewerker, pulsenummer van de medewerker en gegevens die door de hoodfaccount houder over medewerkers via de online applicatie worden ingevoerd.
  2. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de medewerker, het nemen van precontractuele maatregelen.
  3. Pizzaportaal.nl verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Pulsenummer is noodzakelijk om data vanuit de winkel server te koppelen met de server van Pizzaportaal.nl
   2. De contactgegevens van werknemers en alle overige gegevens van of over een werknemer die de hoofdaccount houder middels de online applicatie invoert zodat de hoofdaccount houder een personeelsplanning kan maken.
  4. Pizzaportaal.nl zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.3, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Pizzaportaal.nl verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Pizzaportaal.nl streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Pizzaportaal.nl zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 4. Wissen van persoonsgegevens
  1. Pizzaportaal.nl zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de medewerker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
  2. Pizzaportaal.nl is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Pizzaportaal.nl zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.
 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan via de e-mail bij Pizzaportaal.nl worden ingediend naar info@pizzaportaal.nl. Pizzaportaal.nl reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
  2. Binnen de online applicatie is het mogelijk om de account volledig en definitief te verwijderen.
  3. Op verzoek verleent Pizzaportaal.nl aan de medewerker toegang tot alle persoonsgegevens die Pizzaportaal.nl van hem bijhoudt en verstrekt Pizzaportaal.nl de medewerker kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de medewerker zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  4. Pizzaportaal.nl biedt de medewerker de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Pizzaportaal.nl van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  5. Indien Pizzaportaal.nl op verzoek van de medewerker persoonsgegevens van de medewerker corrigeert of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt, dan stelt Pizzaportaal.nl de medewerker daarvan op de hoogte.
 7. Recht van beperking
  1. Indien door de medewerker een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de medewerker Pizzaportaal.nl verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 8. Bezwaar
  1. De medewerker kan bij Pizzaportaal.nl bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Pizzaportaal.nl het bezwaar van de medewerker heeft ontvangen, stopt Pizzaportaal.nl met de verwerking van de persoonsgegevens van de medewerker, tenzij Pizzaportaal.nl bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de medewerker.
 9. Beveiligingsmaatregelen
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Pizzaportaal.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  2. Gegevens die via de website aan Pizzaportaal.nl worden verstrekt, worden middels een beveiligde netwerkverbinding verstuurd.
 10. Gegevens toegankelijk voor hoofdaccount houder
  1. Alle gegevens van medewerkers zijn toegankelijk voor de hoofdaccount houder. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheren van de planning.
 11. Wijzigingen
  1. Pizzaportaal.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Pizzaportaal.nl raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.
 12. Datalek
  1. Indien zich bij Pizzaportaal.nl een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Pizzaportaal.nl daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Pizzaportaal.nl dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de medewerker, dan stelt Pizzaportaal.nl de medewerker daarvan onverwijld op de hoogte.
 13. Klacht indienen
  1. Indien de hoofdaccount houder of een medewerker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Pizzaportaal.nl niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de hoofdaccount houder of de medewerker een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 14. Cookies
  1. Pizzaportaal.nl gebruikt alleen functionele cookies.
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de gebruiker.
  3. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de gebruiker functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Pizzaportaal.nl zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
  4. Soorten cookies en doelen:
   Cookie Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
   Pizzaportaal.nl Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de gebruiker kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan de website de gebruiker herkennen wanneer de gebruiker de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de gebruiker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.